0404175496 info@wastu.fi

Saunaremontit

Saunaremontit pääkaupunkiseudulla

Ren­tout­ta­va löy­ly­het­ki syn­tyy tun­nel­mal­li­ses­sa ja toi­mi­vas­sa sau­nas­sa, jos­sa yksi­tyis­koh­dat ovat valais­tus­ta myö­ten tark­kaan har­ki­tut ja laa­duk­kaas­ti toteu­te­tut. Osaa­van ammat­ti­lai­sen toteut­ta­mal­la sau­na­re­mon­til­la pidät sau­na­si kun­nos­sa tai teet sii­tä entis­tä paremman.

Was­tu Oy remon­toi kotien ja talo­yh­tiöi­den sau­nat ammat­ti­tai­dol­la ja pit­käl­lä koke­muk­sel­la. Tar­joam­me laa­duk­kai­ta rat­kai­su­ja pie­nem­piin sau­na­re­mont­tei­hin sil­loin, kun vaik­ka­pa lau­teet tai sei­nä­pin­nat tuli­si uusia esi­mer­kik­si kyl­py­huo­ne­re­mon­tin yhtey­des­sä. Teem­me myös koko­nais­val­tai­sia sau­na­re­mont­te­ja, jois­sa kaik­ki pin­nat ja vede­ne­ris­tyk­set uusitaan.

Sau­na­re­mont­tiin voi­daan asiak­kaan toi­vei­den mukaan sisäl­lyt­tää esi­mer­kik­si sei­nä- ja kat­to­pa­nee­lien, lau­tei­den sekä vede­ne­ris­tyk­sen uusi­mi­nen ja lat­tia­pin­to­jen laa­toit­ta­mi­nen sekä valais­tuk­sen uusiminen.

Tilaa ilmainen arviokäynti

Tar­joam­me sau­na­re­mon­teis­ta aina ilmai­sen arvio­käyn­nin, jos­sa tar­kis­tam­me sau­na­si kun­non ja käym­me läpi toi­vei­ta­si. Arvio­käyn­nin poh­jal­ta las­kem­me sinul­le tarjouksen.

Tar­joam­me sau­na­re­mont­te­ja myös avai­met käteen -peri­aat­teel­la, jol­loin saat esi­mer­kik­si tar­vit­ta­vat säh­kö­työt kaut­tam­me. Toteu­tam­me sau­na­re­mont­te­ja Hel­sin­gis­sä, Van­taal­la, Espoos­sa, Kau­niai­sis­sa ja Tuusulassa.

Ota yhteyt­tä ja pyy­dä mei­dät ilmai­sel­le arvio­käyn­nil­le, niin suun­ni­tel­laan sinul­le yhdes­sä unel­mie­si sauna.

1. Ilmainen arviokäynti

Kun tilaat ilmai­sen remont­ti­kar­toi­tuk­sen, tulem­me pai­kan pääl­le kar­toit­ta­maan sau­na­si tämän het­ki­sen kun­non, toi­vee­si sau­na­re­mon­tin suh­teen sekä aika­tau­lu- ja kus­tan­nusar­vion – veloituksetta.

2. Tarjous ja sopimus

Kar­toi­tuk­sen poh­jal­ta las­kem­me sinul­le tar­jouk­sen sau­na­re­mont­ti­si koko­nais­kus­tan­nuk­sis­ta, ja hyväk­syt­tyä­si tar­jouk­sen teem­me pitä­vän, kir­jal­li­sen sopi­muk­sen remontista.

3. Suojaus ja purkutyöt

Aloi­tam­me sau­nan remon­toin­nin suo­jaa­mal­la työ­koh­teen huo­lel­li­ses­ti, jot­ta pöly ja lika eivät remon­tin aika kul­keu­du muu­al­le asun­toon. Suo­jauk­sen jäl­keen toteu­tam­me tar­vit­ta­vat purkutyöt.

4. Vesieristys ja höyrysulku

Koko­nais­val­tai­seen remont­tiin sisäl­tyy aina raken­nus­mää­räys­ten mukai­sen vede­ne­ris­tyk­sen teke­mi­nen, sil­lä myös sau­na on kyl­py­huo­neen tavoin mär­kä­ti­la. Myös läm­pö­eris­tei­tä voi­daan tar­vit­taes­sa uusia tai lisä­tä. Läm­pö­eris­tei­den pääl­le asen­nam­me höy­ry­su­lun, joka estää kuu­man ja kos­tean ilman pää­syn rakenteisiin.

5. Laatoitus, panelointi ja lauteet

Vesi- ja läm­pö­eris­tyk­sen jäl­keen toteu­tam­me lat­tioi­den laa­toi­tuk­sen sekä kat­to- ja sei­nä­pin­to­jen pane­loin­nin. Lopuk­si asen­nam­me pai­koil­leen uudet lauteet.

6. Kiukaan kytkeminen, valaistus ja muut sähkötyöt

Sau­na­re­mont­tiin sisäl­ty­vät säh­kö­työt toteut­taa aina säh­kö­alan ammat­ti­lai­nen. Kaut­tam­me saat tar­vit­taes­sa myös kaik­ki säh­kö­työt, kuten kiu­kaan kyt­ke­mi­sen ja valais­tuk­sen uusimisen.

7. Loppusiivous

Lopuk­si teem­me vie­lä koko­nais­val­tai­sen lop­pusii­vouk­sen. Pyy­him­me remont­ti­pö­lyt ja liat kai­kil­ta pin­noil­ta sekä huo­leh­dim­me remont­ti­jät­teen asian­mu­kai­ses­ta kierrättämisestä.

Saunaremontti suunnitteilla? Ota yhteyttä ja pyydä meidät ilmaiselle arviokäynnille!