0404175496 info@wastu.fi

Referenssit

Tutustu työmme jälkeen

Omakotitalon kylpyhuoneremontti Helsingissä

Pieni kyl­py­huo­ne sai uuden ja raik­kaan ilmeen. Asiak­kail­le teh­tiin useat luon­nos­ku­vat, jois­sa haet­tiin mosaiik­ki­laa­toi­tuk­sil­le mie­lui­nen paik­ka.

Sei­nä­laat­tana käy­tet­tiin Concept val­koi­nen kiil­tä­vä 20 x 40, mosaiik­ki on Squa­re Crys­tal kul­ta ja lat­tia­laat­ta Stu­dio vaa­lean­rus­kea 10 x 10.

Sei­nä-wc on Laat­ta­pis­teel­tä mal­lia LPC Siro 530 ja pai­no­nap­pi Liv Quadro.

Suih­kusei­nän toi­mit­ti Hie­ta­kari. Suih­kuset­ti on Oras Opti­ma 7149 ter­mos­taat­ti­ha­nal­la.

Ennen

Jälkeen

Wc-remontti Espoossa

Seinä­laa­tat ovat Gais­sa Grey 25 x 40 ja muut sei­nät Whi­te Glos­sy 25x40. Laattia­laat­tana käy­tet­tiin Arctic Black 10 x 10.

Peili­kaappi ja allas­kaap­pi ovat Sved­berg­sin mal­lis­tos­ta ja hana Orak­sen, wc-istuin Idon.

Katto­pa­nee­lit val­ko­la­kat­tu 15 x 120 ja var­jo­lis­ta 15 x 20 val­ko­la­kat­tu.

Ennen

Jälkeen

Puutalon kylpyhuoneremontti Helsingissä

Pieni kyl­py­huo­ne remon­toi­tiin täy­del­li­ses­ti lat­tias­ta kat­toon. Pie­ni tila vaa­ti huo­lel­lis­ta suun­nit­te­lua, jot­ta asiak­kai­den toi­veet oli­vat mah­dol­lis­ta toteut­taa.

Sei­nä­laataksi vali­koi­tui Concept val­koi­nen kiil­tä­vä 20 x 40 ja lat­tia­laataksi Stu­dio vaa­lean­rus­kea 10 x 10. LPC sei­nä-wc-paket­ti Siro 530 SRLIVSC on Laat­ta­pis­teel­tä.

Lavu­aa­ri-allas­kaap­pi on Mac­ro Design Crown Stri­pe, kool­taan 600 x 450 ja peili­kaap­pi Sved­bergsin mal­lia Sober 60 LED, väri­nä vaa­lea tam­mi. Wc:n ylä­puo­lel­la ole­va säi­ly­tys­kaap­pi on Pola­ria Siro 700.

Suih­kuset­tinä on Oraksen Opti­ma 7149 ter­mos­taat­ti­ha­nal­la ja altaan hanak­si valit­tiin mus­ta Damixa Sil­hou­et bidee­suih­kul­la.

Kir­kas­ta lasia ole­vat tait­tu­vat suih­kusei­nät toi­mit­ti Hie­ta­ka­ri Express.

Paritalon kylpyhuoneremontti Espoossa

Suih­kusei­nän sisä­puo­lel­la ole­vat sei­nä­laa­tat ovat Gais­sa Grey 25 x 40. Muut laa­tat Whi­te Glos­sy 25 x 40 sekä lattia­laa­tat Arctic Black 10 x 10.

Taso han­kit­tiin Tema­lil­ta ja on mate­ri­aa­lil­taan vaa­leaa tammea. Yläkaapiksi valit­tiin yksin­ker­tai­nen Tema­lin yksiovi­nen kaap­pi. Allaskaappi on myös Tema­lin. Kyl­py­huo­nee­seen tun­nelmaa tuo pyö­reä Otso­son Arc 80 -valo­pei­li.

Suih­kusei­nä on Cello Onta­rir 80 x 195 savunharmaa 6 mm ja hana, suihkusetti sekä allas ovat Oraksen.

Kyl­py­huo­neen kattopanee­lit val­ko­la­kat­tu 15 x 120 ja var­jo­lis­ta 15 x 20, kat­toon asennettiin myös 5 kappa­let­ta kat­tos­pot­te­ja.

Ennen

Jälkeen

 Kylpyhuoneen, saunan ja wc-tilojen uusiminen Espoo 

 Asiak­kaan kyl­py­huo­ne ja sau­na uusit­tiin koko­nai­suu­des­saan Espoos­sa. Pro­jek­tis­sa hyö­dyn­net­tiin 3D-kuvaus­ta, jon­ka avul­la saa­tiin teh­tyä tar­kat suun­ni­tel­mat – näin myös loppu­tu­los oli sel­keäs­ti asiak­kaan näh­tä­vil­lä jo ennen remon­tin aloit­ta­mis­ta. 
Remon­tis­sa asiak­kaan kyl­py­huo­ne­ti­loi­hin asen­net­tiin Puk­ki­lan sei­nä- ja lat­tia­laa­tat ja kat­to pane­loi­tiin kuul­ta­van val­koi­sel­la haa­pa­puul­la.
Kyl­py­huo­neen ja sau­nan väli­sen lasi­sei­nän toi­mit­ti Lasis­ta­mo Hel­sin­ki Oy. Sau­nan pane­loin­tiin ja lau­tei­siin käy­tet­tiin ter­va­lep­pää – sau­nan toimit­ta­ja­na toi­mi Täh­ti­sau­nat Oy. 
Sau­nan ohjaus­kes­kus­sys­tee­mil­lä voi­daan ohja­ta niin sau­nan LED-valais­tus­ta kuin Har­vian säh­kö­kiu­as­takin. 
Remon­tis­sa käy­te­tyt hanat ovat Oraksen mal­lis­toa. 
Aivan kaik­kea ei tar­vin­nut kui­ten­kaan uusia: kyl­py­huo­neen pei­li on asiak­kaan oma van­ha ja tuo muka­vaa tun­nel­maa kai­ken uuden kes­kel­le.  

Kylpyhuoneen ja saunan remontti Espoossa 

Asiak­kaan kyl­py­huo­ne ja sau­na oli­vat alku­pe­räi­ses­sä kun­nos­sa vuo­del­ta 1979. Ikän­sä puo­les­ta ne oli­vat tul­leet tien­sä pää­hänja remon­tin avulla halut­tiin päi­vit­tää tilat nyky­ai­kaan.
Pro­jek­tis­sa hyö­dyn­net­tiin 3D-kuvaus­ta, jon­ka poh­jal­ta piir­ret­tiin tark­ka­mi­toi­tuk­sel­linen 360°-näkymä tilas­ta. Tämä mah­dol­lis­ti suun­nit­te­lus­sa tilan muok­kaa­mi­sen mah­dol­li­sim­man hyvin toi­mi­vak­si ja koko per­heen tar­peet huo­mioon otta­vak­si. 
Kalus­te­si­joit­te­luun ei halut­tu muu­tok­sia ja 3D-näky­män avul­la hah­mot­tuikin hyvin myös kyl­pyhuoneen ja sau­nan mit­ta­suh­teet uusia kalus­tei­ta var­ten.
Luon­nos­ku­viin piir­ret­tiin asiak­kaan toi­vei­den mukaan sei­nä-wc, joka ei vali­tet­ta­vas­ti kui­ten­kaan toteu­tu­nut talo­yh­tiön sää­dös­ten takia. 
Kyl­py­huo­ne on pel­tie­le­ment­ti­ra­ken­tei­nen ja van­ha sei­nä­kai­vo muu­tet­tiin taval­li­sek­si lat­tia­kai­vok­si suih­ku­ti­laan. Sei­nä- ja lat­tia­ma­te­ri­aa­leik­si vali­koi­tui Puk­ki­lan laa­tat. Tait­tu­van suih­kusei­nän toi­mit­ti Hie­ta­ka­riHanat han­kit­tiin Orak­sen vali­koi­mis­ta ja allas­kaap­pi Tema­lil­ta.
Sau­naan saa­tiin lisää tilaa ja istu­ma­le­veyt­tä asen­ta­mal­la lau­teet perä­sei­näl­le sivusei­nien sijaan. Myös kiu­kaan paik­kaa vaih­det­tiin kyl­py­huo­neen vas­tai­sel­le sei­näl­le.  

Kylpyhuoneen ja saunan remontti Helsingissä 

Kyl­py­huo­neen ja sau­nan uusi­mi­ses­ta teh­tiin tar­kat suun­ni­tel­mat ja luon­nos­piir­rok­set ennen pro­jek­tin aloit­ta­mis­ta, jot­ta asia­kas sai sel­keän kuvan lop­pu­tu­lok­ses­ta. Asia­kas oli muka­na pro­jek­tis­sa ja teki itse sau­nan panee­lit ja lau­teet, jon­ka avul­la bud­jet­ti pysyi hal­lit­tu­na.
Osa tilan van­hois­ta kalus­teis­ta oli hyvä­kun­toi­sia, joten ne asen­net­tiin takai­sin uuteen kyl­py­huo­nee­seen. 
Lat­tia- ja sei­nä­ma­te­ri­aa­lei­na käy­tet­tiin Puk­ki­lan laat­to­ja. Suih­kusei­nän toi­mit­ti Hie­ta­ka­ri ja wc-istuin on IDO:n mal­lis­tos­ta. 

Jälkeen

Kylpyhuone ja sauna Helsingissä

Asia­kas toi­voi ava­raa tilaa ja sel­kei­tä lin­jo­ja. Tämä mah­dol­lis­tet­tiin asen­ta­mal­la sau­naan har­maa lasi­sei­nä. Ikku­na tuo luon­non­va­loa tilaan. Lisäk­si sau­nan valai­suun käy­tet­tiin tun­nel­mal­li­sia LED-valo­tan­ko­ja sekä sel­kä­no­jas­sa, että kiukaassa.

Omakotitalon kylpyhuone- ja saunaremontti Helsingissä

Talon uudet asuk­kaat halusi­vat päi­vit­tää tilat nyky­päi­vään – pois vuo­den 2000 tyy­lis­tä. Jot­ta lop­pu­tu­lok­ses­ta saa­tiin tark­ka kuva jo ennen remont­tia, teh­tiin asiak­kail­le hyvät suun­ni­tel­mat 3D-kuvi­neen. Laa­tat valit­tiin Puk­ki­lan mallistosta.

  • Lat­tia­laat­ta Kivi Dark Grey 97 x 97
  • Tehos­te­sei­nän sei­nä­laat­ta Piazen Ash Groo­ve Har­maa 300 x 600
  • Muut sei­nät sei­nä­laat­ta Whi­te 300 x 600 himmeä
  • Kak­si sade­suih­kuset­tiä, Oras Opti­ma 7192 ja 7193 ter­mos­taat­ti­ha­nal­la. Kyl­py­huo­nees­sa ylhääl­lä kul­mas­sa kak­si pien­tä ikku­naa anta­vat kivas­ti luon­non­va­loa tilaan.

Suih­kuik­si vali­koi­tui­vat Oras Opti­man sade­suih­kuse­tit 7192 sekä 7193 ter­mos­taat­ti­ha­nal­la. Kyl­py­huo­neen kat­to­pa­nee­leis­sa käy­tet­tiin läm­pö­kä­si­tel­tyä haa­paa STS 15 x 140. Läm­pö­kä­si­tel­tyä haa­paa käy­tet­tiin myös sau­nan pane­loin­nis­sa. Sau­nan­lau­teet tilat­tiin mit­ta­ti­laus­työ­nä Täh­ti­sau­noil­ta (Läm­pö­haa­pa Kul­ma­lau­de 140 x 28). Sel­kä­no­jien taka­na tun­nel­ma­va­loa sau­naan luo­vat Carii­tin Linear Led -valo­tan­got. Kiu­kaak­si valit­tiin Kul­ma-IKI 6 kW -säh­kö­kiu­as Finlandia-ohjauskeskuksella.

Yksin­ker­tais­ta ja komi­aa. Näis­sä tilois­sa keh­taa kyl­peä ja saunoa.

Kylpyhuoneremontti Helsingissä

Tila oli raken­nus­pii­rus­tuk­sis­sa mää­ri­tel­ty kyl­py­huo­neek­si, mut­ta lat­tia­kai­voa ja suih­kua tilas­sa ei ollut. Asuk­kaat halusi­vat täs­tä talon kak­kos­kylp­pä­rin, joten sin­ne asen­net­tiin lat­tia­kai­vo ja suih­ku. Lisäk­si lat­ti­aan asen­net­tiin säh­köi­nen lat­tia­läm­mi­tys. Aikai­sem­min wc-istuin oli mel­ko kes­kel­lä huo­net­ta, mut­ta remon­tin yhtey­des­sä se siir­ret­tiin ikku­nan alle. Kyl­py­huo­nees­sa käy­tet­tiin Puk­ki­lan mal­lis­ton laattoja.

  • Kol­mel­la sei­näl­lä sei­nä­laat­ta Piazen Pearl val­koi­nen 300 x 600
  • Ovi­sei­nän sei­nä­laat­ta Piazen Pearl Cubic 300 x 600
  • Lat­tia­laat­ta Kivi Brown him­meä 97 x 97

Ala­kaa­pit, taso, allas­kaap­pi ja pei­li­kaap­pi tuli­vat Tema­lil­ta. Wc-istuin valit­tiin Sved­berg­sin mal­lis­tos­ta. Suih­kusei­nät toi­mit­ti Hie­ta­ka­ri ja hanat han­kit­tiin Orakselta.

Jot­ta kyl­py­huo­ne vas­tai­si asuk­kai­den tar­pei­ta mah­dol­li­sim­man toi­mi­vas­ti, teh­tiin ennen remont­ti­so­pi­mus­ta hyvät suun­ni­tel­mat mit­ta­ku­vien ja 3D-piir­ros­ten avul­la. Näin asia­kas pys­tyi jo ennen remont­tia hah­mot­ta­maan sel­keäs­ti, mil­lai­nen kyl­py­huo­ne on tulossa.

Jälkeen

Kuvia muista kohteista

Kiinnostuitko? Tilaa meidät ilmaiselle arvio käynnille!