0404175496 info@wastu.fi

Kylpyhuoneremontit

Kylpyhuone-
remontit

Kylpyhuoneremontit pääkaupunkiseudulla

Kyl­py­huo­ne­re­mont­ti on kodin raken­nus­tek­ni­ses­ti vaa­ti­vin remont­ti, joka kan­nat­taa jät­tää ammat­ti­lais­ten tehtäväksi.

Was­tu Oy toteut­taa kyl­py­huo­ne­re­mon­tit ammat­ti­tai­dol­la kaik­kial­la pääkaupunki­seudulla. Olem­me eri­kois­tu­neet mär­kä­ti­lo­jen remon­toin­tiin ja teem­me kyl­py­huo­nees­ta­si takuul­la juu­ri sinun toi­vei­de­si mukai­sen, viih­tyi­sän ja toi­mi­van tilan.

Toteu­tam­me kyl­py­huo­ne­re­mont­ti­si laa­duk­kaas­ti ja aina sovi­tus­sa aika­tau­lus­sa pysyen. Kai­kil­la laa­toit­ta­jil­lam­me on VTT- vede­ne­ris­tys­ser­ti­fi­kaat­ti sekä Valt­ti­kort­ti työ­mail­la työs­ken­te­lyä varten.

Ilmainen arviokäynti

Tar­joam­me jokai­sel­le asiak­kaal­lem­me ilmai­sen arvio­käyn­nin, jon­ka poh­jal­ta las­kem­me tar­jouk­sen. Toteu­tam­me kyl­py­huo­ne­re­mont­te­ja myös avai­met käteen -peri­aat­teel­la, eli saat halu­tes­sa­si kat­ta­van yhteis­työ­verk­kom­me kaut­ta myös kaik­ki tar­vit­ta­vat säh­kö- ja putkityöt.

Kun tar­vit­set osaa­vaa teki­jää kyl­py­huo­ne­re­mon­til­le Hel­sin­gis­sä, Van­taal­la, Espoos­sa, Kau­niai­sis­sa tai Tuusu­las­sa, meil­tä löy­dät sopi­van ammat­ti­lai­sen nopeasti.

Oli­pa kyse sit­ten kyl­py­huo­neen pie­nes­tä pin­ta­re­mon­tis­ta tai kat­ta­vas­ta kyl­py­huo­ne­re­mon­tis­ta, ota roh­keas­ti yhteyt­tä ja pyy­dä mei­dät arviokäynnille.

Kylpyhuoneremontti vaiheittain

Onnis­tu­neen kyl­py­huo­ne­re­mon­tin edel­ly­tys on aina huo­lel­li­nen suun­nit­te­lu ja laadukas
toteu­tus. Näin me toteu­tam­me kylpyhuoneremontin.

1. Ilmainen arviokäynti

Kun tilaat ilmai­sen remont­ti­kar­toi­tuk­sen, sel­vi­täm­me pai­kan pääl­lä kyl­py­huo­nee­si tämän het­ki­sen kun­non, toi­vee­si remon­tin suh­teen sekä aika­tau­lu- ja kus­tan­nusar­vion  veloituksetta.

2. Tarjous ja sopimus

Kar­toi­tuk­sen poh­jal­ta las­kem­me tar­jouk­sen kyl­py­huo­ne­re­mon­tin kus­tan­nuk­sis­ta. Hyväk­syt­tyä­si tar­jouk­sen teem­me kir­jal­li­sen sopi­muk­sen, jon­ka jäl­keen teem­me yhdes­sä remont­ti­suun­ni­tel­man, johon sisäl­tyy myös mate­ri­aa­li- ja kalustevalinnat.

3. Suojaus ja purkutyöt

Aloi­tam­me kyl­py­huo­ne­re­mon­tin suo­jaa­mal­la remont­ti­koh­teen huo­lel­li­ses­ti. Näin var­mis­tam­me, ettei pölyä ja likaa kul­keu­du remon­tin aika­na muu­al­le huo­neis­toon. Suo­jauk­sen jäl­keen toteu­tam­me tar­vit­ta­vat purkutyöt.

4. Pohjatyöt

Poh­ja­työ­vai­hees­sa teem­me kyl­py­huo­neen lat­tioi­den valu­työt, sei­nien levy­tyk­set sekä
tar­vit­taes­sa lat­tia­läm­mi­tyk­sen asen­nuk­sen. Poh­ja­töi­den jäl­keen teem­me huo­lel­li­sen vede­ne­ris­tyk­sen, jon­ka avul­la var­mis­tam­me, ettei kos­teus pää­se rakenteisiin.

5. Laatoitus ja kalusteasennus

Vede­ne­ris­tyk­sen jäl­keen teem­me tar­vit­ta­vat laa­toi­tus­työt eli kiin­ni­täm­me lat­tia- ja sei­nä­laa­tat sanee­raus­laat­ta­laas­til­la. Laa­toi­tuk­sen jäl­keen voim­me asen­taa pai­koil­leen kyl­py­huo­neen uudet kalusteet.

6. Loppusiivous

Kyl­py­huo­ne­re­mon­tin lopuk­si teem­me aina huo­lel­li­sen lop­pusii­vouk­sen. Kat­ta­vaan sii­vouk­seen kuu­luu remont­ti­jät­teen kier­rät­tä­mi­nen, pölyn puh­dis­ta­mi­nen kai­kil­ta pin­noil­ta sekä remont­ti­suo­jauk­sen poistaminen.

Haaveiletko kylpyhuoneremontista? Kysy lisää ja tilaa ilmainen arviokäynti!