0404175496 info@wastu.fi

Huoneistoremontit

Huoneisto-
remontit

Huoneistoremontit pääkaupunkiseudulla

Kat­ta­val­la huo­neis­to­re­mon­til­la tai jo pie­nel­lä­kin pin­ta­re­mon­til­la voi­daan vai­kut­taa mer­kit­tä­väs­ti asu­mis­viih­ty­vyy­teen sekä asun­non arvoon. Was­tu Oy toteut­taa laa­duk­kaas­ti kai­ken­ko­koi­set huo­neis­to­re­mon­tit yhden huo­neen pin­to­jen päi­vi­tyk­ses­tä koko asun­non kat­ta­vaan koko­nais­val­tai­seen huo­neis­to­re­mont­tiin avai­met käteen -peri­aat­teel­la. Olet­ko juu­ri osta­nut asun­non, jon­ka haluai­sit remon­toi­da oman näköi­sek­si, tai olet­ko myy­mäs­sä asun­toa­si ja haluai­sit remon­toi­da sen myyn­ti­kun­toon? Ehkä haluat vain uut­ta ilmet­tä ja lisää toi­mi­vuut­ta kotii­si? Ota roh­keas­ti yhteyt­tä ja pyy­dä mei­dät ilmai­sel­le arvio­käyn­nil­le, niin suun­ni­tel­laan yhdes­sä sinun tar­pei­ta­si par­hai­ten pal­ve­le­va remont­ti­ko­ko­nai­suus. Pal­ve­lem­me asiak­kai­tam­me huo­neis­to­re­mon­teis­sa Hel­sin­gis­sä, Espoos­sa, Kau­niai­sis­sa, Van­taal­la ja Tuusulassa.

Kodin pintojen uusiminen

Pal­ve­lui­him­me kuu­lu­vat kaik­kien kodin pin­to­jen uusi­mi­nen lat­tias­ta kat­toon. Kodin pin­to­ja uusi­mal­la voim­me vai­kut­taa huo­mat­ta­vas­ti koko asun­non ylei­sil­mee­seen. Maa­laa­mal­la tai tape­toi­mal­la sei­nä­pin­to­ja voim­me tuo­da uut­ta ilmet­tä huo­nei­siin ja maa­laa­mal­la, lis­toit­ta­mal­la tai pane­loi­mal­la kat­to­pin­nat lisä­tä ava­ruu­den ja valoi­suu­den tun­tua koko huoneistoon.
Lat­tia­ma­te­ri­aa­li on yksi mer­kit­tä­vim­mis­tä koko asun­non ilmee­seen vai­kut­ta­vis­ta teki­jöis­tä. Lat­tia­ma­te­ri­aa­lien valin­nois­sa tär­keim­piä teki­jöi­tä ovat yleen­sä yhte­näi­syys, tyy­lik­kyys ja help­po­hoi­toi­suus. Ammat­ti­tai­toi­ses­ti asen­net­tu ja kau­nis par­ket­ti- tai lami­naat­ti­lat­tia luo yhte­näi­sen ilmeen koko asun­toon, kes­tää aikaa sekä kulu­tus­ta ja on help­po pitää puhtaana.
Kodin ilmeen uusi­mi­sen lisäk­si voim­me päi­vit­tää asun­to­si parem­min sinun tämän­het­ki­siä tar­pei­ta vas­taa­vak­si sekä toi­mi­vam­mak­si koko­nai­suu­dek­si. Raken­ta­mal­la uusia väli­sei­niä tai pur­ka­mal­la van­ho­ja voim­me uudis­taa poh­ja­rat­kai­sua ja jakaa esi­mer­kik­si yhden suu­ren makuu­huo­neen kah­dek­si pie­nem­mäk­si. Poh­ja­rat­kai­sua muut­ta­mal­la voim­me vai­kut­taa mer­kit­tä­väs­ti tilan­tun­tuun ja asun­non valoisuuteen.

Haaveiletko kotisi remontista? Pyydä meidät ilmaiselle arviokäynnille, niin

suunnitellaan sinulle yhdessä unelmiesi koti!