0404175496 info@wastu.fi

Wastu Oy - Remontoi kotisi pääkaupunkiseudulla

Tutus­tu pal­ve­lui­him­meOta yhteyt­tä

Wastu Oy - Remontoi kotisi pääkaupunki-
seudulla

Tutus­tu pal­ve­lui­him­meOta yhteyt­tä

Wastu Oy on kylpyhuone-, sauna- ja huoneistoremontteihin erikoistunut yritys.

Pal­ve­lem­me yksi­tyis­asiak­kai­ta, yri­tyk­siä, talo­yh­tiöi­tä ja isän­nöit­si­jöi­tä eten­kin Hel­sin­gis­sä, Espoos­sa, Kau­niai­sis­sa, Van­taal­la ja Tuusu­las­sa. Olem­me luo­tet­ta­va kump­pa­ni myös raken­nus­liik­kei­den aliu­ra­koin­tiin. Pal­ve­lui­him­me kuu­lu­vat niin pie­net pin­ta­re­mon­tit kuin kat­ta­vat koko talon huoneistoremontit.

Kylpyhuoneremontti

Tyy­li­käs, toi­mi­va ja nyky­ai­kai­nen kyl­py­huo­ne lisää huo­mat­ta­vas­ti asu­mis­viih­ty­vyyt­tä ja asun­non arvoa. Kodin haas­ta­vin remont­ti kan­nat­taa aina teet­tää alan ammat­ti­lai­sil­la. Lue lisää kylpyhuoneremontista.

Saunaremontti

Tun­nel­mal­li­nen, toi­mi­va ja tur­val­li­nen sau­na takaa ren­tout­ta­vat löy­ly­het­ket. Kevyem­pi sau­nan rai­kas­tus saa­daan aikaan panee­lien ja lau­tei­den käsit­te­lyl­lä. Kat­ta­vam­mas­sa sau­na­re­mon­tis­sa uusi­taan kaik­ki lat­tias­ta kat­toon. Lue lisää saunaremontista.

Huoneistoremontti

Kai­paat­ko kotii­si uut­ta ilmet­tä ja toi­mi­vam­pia rat­kai­su­ja? Pie­ni pin­ta­re­mont­ti on kus­tan­nus­te­ho­kas tapa luo­da uut­ta ilmet­tä kotiin, ja kat­ta­val­la huo­neis­to­re­mon­til­la voi­daan nos­taa asun­non arvoa mer­kit­tä­väs­ti. Lue lisää huoneistoremontista.

Kaikki kodin remontit viimeisteltyä työnjälkeä vaalien

Onnis­tu­neen remon­tin ja lop­pu­tu­lok­sen edel­ly­tyk­si­nä ovat huo­lel­li­nen suun­nit­te­lu, asiak­kaan toi­vei­den kuun­te­le­mi­nen, jous­ta­va yhteis­työ, ammat­ti­tai­toi­nen toteu­tus ja laa­duk­kaat mate­ri­aa­lit. Meil­le tär­kein­tä ovat tyy­ty­väi­set asiak­kaat, ja sik­si pyrim­me etsi­mään jokai­sel­le asiak­kaal­lem­me par­haim­man mah­dol­li­sen rat­kai­sun kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti, laa­dus­ta kui­ten­kaan tin­ki­mät­tä. Oli­pa kysees­sä sit­ten pie­ni tai suu­ri remont­ti – teet­tä­mäl­lä sen meil­lä voit luot­taa sii­hen, että remont­ti toteu­te­taan ammat­ti­tai­dol­la ja aina sovi­tus­ta aika­tau­lus­ta kiin­ni pitäen.

Haaveiletko kotisi remontista? Tilaa ilmainen arviokäynti!